Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Oprac. własne

Prawo obcych

Autorzy: 
Oprac. własne
 Prawo obcych stanowi tą część prawa wewnętrznego, które reguluje sytuację prawną cudzoziemców. W zasadzie ma to znaczenie jedynie historyczne, gdyż w większości systemów prawnych sytuacja cudzoziemców jest już zrównana z sytuacją własnych obywateli. Jedynie w systemach prawa powszechnego są pewne różnice wykorzystywane w czasie walk zbrojnych, kiedy używa się pojęcia wrogiego cudzoziemca.

Ujednolicone prawo materialne

Autorzy: 
Oprac. własne
Zasadnicze różnice między systemami prawnymi

Międzynarodowe prawo procesowe

Autorzy: 
Oprac. własne
 Konflikty między właściwościami sądów

Prawo kolizyjne

Autorzy: 
Oprac. własne
a) pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kolizyjnego
 
 

Załatwianie sporów międzynarodowych

Autorzy: 
Oprac. własne
Spory wynikają z naturalnej sprzeczności interesów różnych państw i są nierozerwalnie związane ze stosunkami międzynarodowymi. Spory mogą być prawne lub polityczne, kiedy nie można ich rozstrzygnąć tylko i wyłącznie na gruncie prawa. Są też spory zwykłe lub kwalifikowane, kiedy istotnie zagrażają pokojowi.

Prawo konfliktów zbrojnych

Autorzy: 
Oprac. własne
Prawo wojenne jest zespołem norm regulujących walkę zbrojną państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego. Głównym celem tych norm jest złagodzenie okrucieństw wojny. Obowiązuje ono zarówno agresora, jak i ofiarę napaści. Podstawowymi zasadami prawa wojennego są:
 

Prawo przeciwwojenne

Autorzy: 
Oprac. własne
Prawo przeciwwojenne jest zespołem norm utrudniających lub prawnie uniemożliwiających wybuch wojny. Do tych norm należą postanowienia wprowadzające zakaz agresji, lub wprowadzenie bezpieczeństwa zbiorowego, czyli systemu wspólnego zapobiegania agresji, opartego na umowie międzynarodowej. Obecnie uniwersalny system bezpieczeństwa zbiorowego przewiduje Karta Narodów Zjednoczonych, a centralne miejsce w tym systemie zajmuje Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Autorzy: 
Oprac. własne
Przedstawicielstwa dyplomatyczne są zewnętrznymi organami państwa. Upoważniane są one do działania w imieniu państwa wysyłającego we wszystkich dziedzinach, a przede wszystkim w sprawach politycznych, jak popieranie przyjaznych stosunków między państwem wysyłającym i przyjmującym, prowadzenie rokowań itp. Przedstawicielstwa konsularne nie sprawują funkcji przedstawicielskiej, a ich kompetencje są ograniczone do konkretnych dziedzin.

Prawo lotnicze i kosmiczne

Autorzy: 
Oprac. własne
Prawo lotnicze jest zespołem norm dotyczących przestrzeni powietrznej i jej wykorzystywania dla lotnictwa. Główną rolę źródeł odgrywają zbiory umów międzynarodowych, a normy zwyczajowe praktycznie nie mają znaczenia. Najważniejszymi umowami są konwencja chicagowska z 1944 r. o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz konwencja warszawska o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929 r., zamieniona protokołem haskim z 1955 r. i protokołem gwatemalskim z 1971 r.

Prawo morza

Autorzy: 
Oprac.Własne
Dział ten dotyczy obszarów morskich, żeglugi oraz innych sposobów korzystania z morza. Prawo morza należy odróżnić od prawa morskiego, które jest z reguły prawem wewnętrznym państwa dotyczącym korzystania z morza. Źródłem międzynarodowego prawa morza był i jest przede wszystkim zwyczaj. Normy zwyczajowe skodyfikowano na konferencji genewskiej w 1958 roku, a w 1982 roku w Montego Bay opracowano nową konwencję prawa morza.

Reklama