Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Książki | Naukowe

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Historia uczy Polaków, że bezpieczeństwo nie jest stanem danym raz na zawsze. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie tylko to potwierdzają, zmieniając perspektywę problematyki bezpieczeństwa kraju, który jeszcze pod koniec 2013 roku wydawał się całkowicie bezpieczny przez zagrożeniem z zewnątrz. Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej zmieniła jednak tę percepcję. Dlatego też wszystkie publikacje poruszające problematykę bezpieczeństwa Polski są obecnie wyjątkowo pożądane. Ostatnio wydana książka „Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania” stara się spojrzeć na tę kwestię z interdyscyplinarnego punktu widzenia.

„Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego”

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Zdaniem niektórych naukowców istniejące paradygmaty w nauce o stosunkach międzynarodowych nie są już w stanie wyjaśniać zmian obecnie zachodzących w świecie. Stąd też pomysł na niniejszą książkę, której autor dąży do stworzenia nowego paradygmatu bezpieczeństwa.

Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

Na polskim rynku wydawniczym właśnie pojawiła się nie lada gratka. W serii „Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” ABW opublikowała „Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych”. Jest to publikacja bez precedensu w naszym kraju, wskazująca na bardzo pozytywny kierunek działania największej polskiej instytucji państwowej dbającej o jego bezpieczeństwo.

Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego

Autorzy: 
inf. własne

Osoby zainteresowane historią oraz obecną sytuacją polityczną Iranu mają powód do zadowolenia – na polskim rynku wydawniczym pojawiła się kompleksowa praca, która przedstawia i analizuje dzieje tego państwa w latach 1925-2014.

Reprodukcja dyskursu kolonialnego w kontekście retoryki praw człowieka? Uwagi na kanwie »Orientalizmu« Edwarda Saida

Autorzy: 
Przemysław Brzuszczak

Przyjmijmy za Wiktorem Osiatyńskim, iż być może „najpoważniejsze […] wyzwanie wiąże się z uniwersalizmem praw człowieka. Coraz częściej rozlegają się zarzuty, że prawa człowieka zostały narzucone światu przez Zachód wbrew tradycjom i wartościom innych kultur. Zarzut ten należy potraktować poważnie, zwłaszcza w obliczu sporów między Zachodem a światem islamu”[1]. W tym kontekście należałoby sięgnąć po pracę, bez której akademickie spekulacje wydają się najzwyczajniej uboższe. Mowa rzecz jasna o „Orientalizmie” Edwarda Saida, stanowiącym dla tego rodzaju rozważań punkt wyjścia czy zaczepienia.

Generał Stalina. Życie Gieorgija Żukowa

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Rola pojedynczych jednostek w historii jest nie do przecenienia. Prawdopodobnie gdyby nie było Hitlera, druga wojna światowa nigdy by nie wybuchła. A to właśnie ten konflikt unaocznił geniusz pojedynczych osób, polityków i wojskowych, których decyzje kształtowały świat w tamtym czasie. Jedną z nich jest Gieorgij Żukow.

Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Upowszechnienie się Internetu, które rozpoczęło się na początku lat 90. doprowadziło do gwałtowanych zmian w prawie każdym aspekcie funkcjonowania życia człowieka. Indywidualni użytkownicy otrzymali możliwość błyskawicznego porozumiewania się niezależnie od miejsca pobytu, płacenia podatków online czy korzystania z bankowości przez Internet. Przedsiębiorstwa coraz więcej swojej aktywności przenoszą do Sieci – podobnie jak państwa. Ta rewolucja doprowadziła do powstania tzw. społeczeństwa informacyjnego powiązanego za pomocą nowego rodzaju sieci – Internetu. Stworzyła ona wiele nowych szans i możliwości, ale równocześnie doprowadziła do powstania nowych rodzajów zagrożeń.

Budowanie strefy wpływów – relacje UE z Krajami AKP

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Recenzja : Marta Dobrzycka
Grzegorz Mazur, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i Perspektywy. Warszawa 2013. Wydawnictwo DIFIN. Liczba stron: 300. 

Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki sięgają czasów kolonializmu. O tym, jak ważne dla ówczesnych Wspólnot było zachowanie w Afryce swoich stref wpływów świadczy uregulowanie stosunków gospodarczych z byłymi koloniami wprost w Traktacie Rzymskim. Stosunki z tymi nowopowstałymi państwami stały się podstawą współpracy rozwojowej Unii.

Od lat 50-tych ubiegłego wieku ewoluowały od postrzegania państw AKP przez Unię jako w miarę jednolitej grupy, której Wspólnota może narzucać własne warunki, aż do traktowania ich jako różnorodnych pod względem rozwoju gospodarczego i potrzeb regionów, które zdolne są kształtować własne relacje z Unią. Mimo długich tradycji współpracy rozwojowej i licznych umów gospodarczych między państwami UE a AKP (Jaunde, Lome, Cotonu) nie osiągnięto dotychczas najważniejszego celu – stworzenia strefy wolnego handlu. 

Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska

Autorzy: 
dr Robert Czulda

Wojna pomiędzy Chinami a Japonią to jeden z najkrwawszych i najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej, a jednocześnie w Polsce praktycznie nieznany. Przynajmniej do tej pory, bowiem Czytelnik otrzymał niezwykłe dzieło – książkę pod tytułem „Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska 1937-1945”.

Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo

Autorzy: 
inf. własna

Bez wątpienia Indie i Pakistan należą do jednych z najważniejszych państw jeśli nie na świecie to przynajmniej w regionie. Nie tylko ze względu na posiadany arsenał jądrowy, mogący doprowadzić do wojny globalnej, ale także za sprawą swojego geograficznego położenia i rozmiaru.

NATO wobec wyzwań współczesnego świata

Autorzy: 
Robert Czulda, Robert Łoś, Jacek Reginia - Zacharski

In a world where strategic surprise is the rule, NATO must be prepared for all contingencies. No two operations are alike (…) To be effective, NATO must remain capable of dealing with multiple tasks and multiple crises, ranging from conflict prevention to cyber-defense”.

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen (2013)

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników publikację, będącą efektem zbiorowego wysiłku ponad dwudziestu autorów, a której tematem są kwestie dotyczące funkcjonowania NATO w XXI wieku. Chociaż upadł podstawowy powód powołania tego transatlantyckiego sojuszu w 1949 r., to jest zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, współcześnie niemal nikt nie postuluje rozwiązania NATO. Na to nie ma zgody i być nie powinno. NATO, pomimo swych wad i problemów, jest wartością samą w sobie.

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Autorzy: 
dr Anna Jagiełło-Szostak

Region Bałkanów Zachodnich czyli Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, podlega ciągłym przemianom społecznym, gospodarczym i politycznym. W ostatnim dziesięcioleciu państwa regionu poczyniły ogromne postępy w kwestiach, takich jak: regulowanie stosunków bilateralnych nadszarpniętych przez konflikt w latach dziewięćdziesiątych XX w., uzyskały członkostwo lub aspirują do Unii Europejskiej i NATO. Ponadto, państwa te silnie zwracają uwagę na kwestie poprawy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz współpracy regionalnej, co znalazło wyraz w spotkaniu wszystkich prezydentów państw Bałkanów Zachodnich w Chorwacji w czerwcu 2013 r.

Gospodarczo-polityczne współczesne relacje Australii z Japonią. Wzorzec dla stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku

Autorzy: 
dr Karol Żakowski

Region Azji i Pacyfiku przechodzi szybkie przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne. Dyskutowane są obecnie różnorodne formy współpracy zarówno bilateralnej, jak i multilateralnej między państwami regionu. Procesy globalizacji wymuszają na krajach wschodnioazjatyckich uczestnictwo w inicjatywach integracyjnych, zwłaszcza w sferze ekonomicznej. Również Australia, która leży relatywnie blisko kontynentu azjatyckiego, pragnie czerpać korzyści ze współpracy z krajami Azji Wschodniej. Recenzowana książka poświęcona jest analizie relacji Australii z Japonią – pierwszym państwem spoza kręgu dawnych kolonii brytyjskich, z którym rząd w Canberrze zaangażował się w daleko idącą wymianę handlową.

Potęgometria. Tom I

Autorzy: 
inf. własna

Prezentowana książka stanowi pierwszy tom dzieła Ośrodka Badań Potęgometrycznych. Poświęcony jest on teoretycznym i praktycznym analizom modelowania, symulowania, oceny, a także prognozowania międzynarodowego układu sił. Myślą przewodnią pracy jest teza Raymonda Arona, iż najważniejszą cechą każdego układu międzynarodowego jest układ sił.

Farmakologizacja wojny

Autorzy: 
dr Robert Czulda

Narkotyki i różnego rodzaju substancje odurzające towarzyszą żołnierzom od zarania dziejów. Mimo tego kwestia ta nie znalazła do tej pory odpowiedniego omówienia w polskiej literaturze. Stan ten zmienił doktor Łukasz Kamieński za sprawą swej niezwykle interesującej książki pod tytułem „Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy”.

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Autorzy: 
Robert Czulda

Wraz z zakończeniem zimnej wojny upadł Związek Sowiecki, a Europa Środkowo – Wschodnia uległa przekształceniom. Najbardziej dramatycznej formy dekompozycji doświadczyli mieszkańcy Jugosławii, co w praktyce skutkowało rozpadem więzi politycznych, gospodarczych, ale również językowych i kulturowych. W budowie nowych państw, rekonstrukcji tożsamości poszczególnych grup, istotną rolę odegrały mity narodowe. Tym niezwykle ciekawym, ale mało zbadanym przez polskich naukowców, wątkiem zajęła się doktor Magdalena Rekść z Uniwersytetu Łódzkiego w swej pracy „Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii”. Omawiana książka stanowi czwartą publikację z serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”.

Wojna rosyjsko-gruzińska. Wojna, które nie wstrząsnęła światem

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Wojna gruzińsko-rosyjska z sierpnia 2008 roku była jednym z najważniejszych wydarzeń XXI wieku. Zbrojne starcie pomiędzy mała Gruzją a Federacją Rosyjską nie zakończyło się jednak jak biblijna walka Dawida z Goliatem. Niewielka kaukaska republika utraciła kontrolę nad Południową Osetią i Abchazją. Konflikt miał też wymiar międzynarodowy i wzbudził obawy wśród sąsiadów Rosji, że ta znowu podnosi swoje zbrojne ramię w imię ekspansywnej polityki.

Chorwacja w Unii Europejskiej

Autorzy: 
Michał Rulski

W obecnym dyskursie na temat przyszłości Unii Europejskiej większość analityków skupia się na sprawach wewnętrznych, obecnym kryzysie strefy euro, instytucji europejskich czy też problemach z zadłużeniem poszczególnych państw członkowskich. Zapominając po części o postępującym rozszerzeniu UE o Chorwację. I właśnie zagadnieniom związanym z tym procesem przypatrzyli się Jan Muś oraz Marta Szpala w swojej książce pt. Chorwacja w Unii Europejskiej, wydanej w serii ,,Bałkany XX/XXI”.

Operacja „Barbarossa”. Klęska Niemiec na wschodzie

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku operacja „Barbarossa”, cieszy się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem badaczy. Owiana jest nimbem doskonałości niemieckiej machiny wojennej, która w spektakularnych sukcesach niemal złamała, latem i jesienią 1941 roku, „papierową potęgę” Związku Radzieckiego i tym samym, niemal, zakończyła II wojnę światową.

Terroryzm w medialnym obrazie świata

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Zagadnienia związane z różnymi aspektami terroryzmu stanowią jeden z najpopularniejszych tematów współczesnej debaty nad bezpieczeństwem. Sytuacja ta powoduje wysyp publikacji, które niestety niejednokrotnie nie wnoszą wiele nowego do naszej wiedzy o zjawisku, stanowiąc kompilację i powielenie znanych poglądów. Stanowi to potwierdzenie wyrażonej przed laty przez Martina van Crevelda opinii, że nadmierna powszechność twórczości w dziedzinie bezpieczeństwa nie wpływa dodatnio na poziom badań. Z tym większym uznaniem warto odnieść się do pracy „Terroryzm w medialnym obrazie świata” pod redakcją Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka, poruszający problem w sposób nowatorski i ciekawy.

Wojna od 1990 roku

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Jeremy Black to postać, której nie trzeba szerzej rekomendować. Brytyjski historyk wojskowości jest zasłużonym badaczem europejskiej wojskowości w XVIII stuleciu oraz weteranem debaty nad różnymi aspektami koncepcji tzw. rewolucji militarnych. Na polskim rynku wydawniczym jak do tej pory zaznaczył swą obecność jedynie mniej istotnymi ze swych licznych publikacji. Sytuację tę postanowiło zmienić wydawnictwo Rambler, publikując pracę „Wojna od 1990 roku”.

Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Mimo szybko zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej polski rynek wydawniczy nie jest przesadnie wypełniony publikacjami na jej temat. W aspekcie zainteresowania czytelników przyćmiewa ją bezwzględnie II wojna światowa, a kolejne publikacje znajdują na jej temat szerokie grono odbiorców.

Dziewczęta w maciejówkach

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

O wojnach przywykliśmy mówić z perspektywy mężczyzn. Opisy konfliktów zbrojnych obfitują zwykle w informacje o ich bohaterskich dokonaniach od poziomu dowódców po szeregowych żołnierzy. Kobiety są niejako tłem ich wyczynów, z rzadka nabierając podmiotowej roli.

Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al.-Kaida

Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Książka dr Stanisława Kosmynki, młodego adiunkta z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym.

Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego

Autorzy: 
Michał Lipa

W czasach, kiedy perspektywa powstania niepodległej Palestyny wydaje się oddalać, analizy wyjaśniające skomplikowaną sytuację jednego z większych narodów bez państwa są na wagę złota.

Konflikt kaukaski w 2008 roku

Autorzy: 
inf. własna

Rozprawa „Konflikt kaukaski w 2008 roku”, wydana przez Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, podejmuje tematykę dość trudną, choćby z uwagi na czasową bliskość tytułowych wydarzeń oraz sprzeczność dostępnych danych i analiz. Jak na stosunkowo wąski problem badawczy, jakim jest wojna gruzińsko-rosyjska z sierpnia 2008 roku recenzowana praca zaskakuje swym rozmachem, zróżnicowaniem podejmowanych wątków tematycznych i perspektyw badawczych.

Chorwacja w Unii Europejskiej

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Podpisany w grudniu 2011 r., w trakcie polskiej prezydencji, Traktat Akcesyjny przewiduje, że od 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się członkiem Unii Europejskiej. Niewątpliwie, jest to duży sukces dla tego bałkańskiego kraju, który w kilkanaście lat po zakończeniu wojny, dołącza do rodziny państw skupionych w Unii. Postępy Chorwacji na drodze do Unii Europejskiej zostały przedstawione przez Jana Musia i Martę Szpalę w książce „Chorwacja w Unii Europejskiej”, drugiej publikacji, prowadzonej przez Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”, serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”.

Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Jaka jest Bośnia i Hercegowina w kilkanaście lat po podpisaniu w 1995 r. tzw. Porozumienia z Dayton, kończącego krwawą wojnę na Bałkanach? Czy, jak twierdzą niektórzy, to najdziwniejsze państwo świata, wytwór międzynarodowej dyplomacji, zdołało skutecznie odeprzeć demony przeszłości, dzielące trzy narody zamieszkujące jeden kraj? Odpowiedź na te pytania, a także szereg innych, dotyczących kondycji współczesnej Bośni, przynosi publikacja przygotowana przez Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” „Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, pod redakcją Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio.

Atlas radykalnego islamu

Autorzy: 
dr Marta Woźniak

We wstępie "Atlasu radykalnego islamu" pod redakcją Xaviera Raufera możemy przeczytać opis charakterystycznej i wiele mówiącej sytuacji – oto w styczniu 2003 roku, na dwa miesiące przed amerykańskim atakiem na Irak, George W. Bush spotyka się z trzema wybitnymi Irakijczykami. Kiedy ci postanawiają omówić kwestię sunnitów i szyitów, zauważają, że prezydent nigdy nie słyszał tych terminów – w rezultacie przez znaczną część spotkania tłumaczą mu, że islam dzieli się na dwa główne nurty…

Psychologia terroryzmu

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Psychologia terroryzmu Johna Horgana jest adresowana do bardziej zaawansowanego Czytelnika, który jest ciekaw czy i jakie metody psychologii współczesnej mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawiska terroryzmu i zachowań terrorystów.

Upał

Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Powieść Upał Marcina Ciszewskiego jest chyba pierwszą powieścią sensacyjną, która jako motyw przewodni przyjmuje realistyczny scenariusz ataku terrorystycznego na dużą skalę w Polsce, właśnie w czasie trwania tej wielkiej piłkarskiej imprezy, jaką jest Euro 2012. Autor, znany z wcześniejszych, bardzo sprawnych, prób odpowiedzi na najbardziej nawet niemożliwe warianty pytania „co by było gdyby …?”, w tej powieści stawia, dużo bardziej prawdopodobne pytanie: „co by było, gdyby terroryści postanowili zaatakować w Polsce?” Jak mógłby wyglądać taki atak, kto mógłby go przeprowadzić i jak wyglądałoby przeciwdziałanie aktywności terrorystów ze strony służb państwowych?

Kraj smutny pełen humoru

Autorzy: 
dr Andrzej Dubicki

Praca o postkomunistycznej Rumunii jest dalszym ciągiem opowieści o historii tego państwa we wcześniejszej monografii Adama Burakowskiego „Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceausescu 1965-1989”.

Terroryzm

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Wydawnictwo Naukowe PWN wydało w ostatnich kilku latach sporo pozycji poświęconych analizie fenomenu terroryzmu, budzącego zainteresowanie coraz szerszej publiczności. Książka wybitnych niemieckich znawców tej problematyki, Wilhelma Dietla, Kaia Hirschmanna oraz Rolfa Tophovena jest bardzo dobrym wprowadzeniem przeznaczonym dla czytelnika, który nie miał wcześniej okazji zapoznać się bliżej z tą tematyką.

Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku

Autorzy: 
Robert Czulda

Odkrycie potężnych zasobów surowców energetycznych w połączeniu z szybkim topnieniem pokryw lodowych, co otwiera nowe drogi wodne i morskie szlaki handlowe, sprawia, że Arktyka coraz bardziej staje się areną rywalizacji, co może mieć w nadchodzących latach i dekadach negatywne konsekwencje dla stabilności sytuacji międzynarodowej.

Koniec systemu władzy

Autorzy: 
Robert Czulda

Chociaż mogłoby się wydawać, że o czasach komunizmu i PRL napisano już wszystko to Paweł Kowal udanie udowadnia, ze wcale tak nie jest. Nawet osoby, które żyły w tamtym systemie i sądzą, że wiedzą o nim wszystko mogą być pozytywnie zaskoczeni po lekturze „Końca systemu władzy”.

Polscy kandydacji w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku

Autorzy: 
Paweł Fleischer

Praca Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku jest analizą aktywności trójki Polaków, którzy zdecydowali się na start w wyborach komunalnych w Niemczech w Meklemburgii Pomorzu-Przednim 7 czerwca 2009 roku.

Historia współczesnej Afryki

Autorzy: 
Robert Czulda

„Historia współczesnej Afryki” Martina Mereditha to jedna z najlepszych, a może i najlepsza, książek dotyczących tego zagadnienia na rynku. Mocnym jej punktem jest bogactwo bardzo dokładnie i merytorycznie omawianych zagadnień. Trudno znaleźć pracę o podobnym stopniu holizmu. Dla osób zainteresowanych historią Afryki w XX wieku to lektura obowiązkowa.

Współczesne sądownictwo międzynarodowe

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Monika Hołówka

Dwutomowa książka pod tytułem „Współczesne sądownictwo międzynarodowe” tom pod redakcją Jana Kolasy stanowi próbę usystematyzowania tegoż zagadnienia w kontekście jego gwałtownego rozwoju na przełomie XX i XXI wieku.

Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada

Autorzy: 
Robert Czulda

Chociaż tematyka irańska jest niezwykle ciekawa – a z powodu trwającego obecnie kryzysu polityczno – wojskowego również coraz bardziej popularna wśród komentatorów i mediów – to dobrych polskich prac naukowych lub chociażby popularno – naukowych jest naprawdę niewiele. Tym bardziej cieszy książka „Stosunki USA i Iranu” młodego, ale obiecującego autora – Dariusza Krajewskiego.

Stalin i zimna wojna

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Książek poświęconych zimnej wojnie jest stosunkowo dużo. Starają się one wyjaśnić wiele jej aspektów, często jednak marginalizują jej początek i przyczyny, albo nie radzą sobie z obraną problematyką. Podobnie sprawa ma się z licznymi biografiami Józefa Stalina, niekoniecznie potrafiącymi opisać z sensem problem końcowych lat życia „Gospodarza”. Mając na uwadze powyższe z wielkim sceptycyzmem podszedłem do pracy Wojciecha (Vojteha) Mastnego pt. „Stalin i zimna wojna”, która mierzy się nie tylko z problemem życia dyktatora, ale także z zimną wojną w jej początkowej fazie. Szybko okazało się, że obawy były całkowicie niesłuszne.

Pożoga

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

„Pożoga” Jörga Friedricha zalicza się do grupy książek wobec których trudno przejść całkowicie obojętnie. Niemiecki autor jest powszechnie znany ze swego kontrowersyjnego podejścia do wielu aspektów historii II wojny światowej. Niejednokrotnie krytykowany, traktowany jako rewizjonista, jest jednak autorem szeregu odważnych i godnych uwagi interpretacji wydarzeń związanych z dziejami Niemiec w czasie wojny.

Turcja i Europa. Wyzwania i szanse

Autorzy: 
Robert Czulda

Kwestia współpracy Unii Europejskiej z Turcją, a nawet integracji, to jedne z najbardziej istotnych zagadnień jakie stają obecnie przed decydentami z Brukseli oraz rządami wszystkich państw członkowskich. To właśnie Turcja spośród wszystkich kandydatów do członkostwa budzi największe kontrowersje. Książka pod tytułem „Turcja i Europa. Wyzwania i szanse” stanowi niezwykle ciekawe i profesjonalne kompendium traktujące o szeregu problemów z tejże tematyki.

Desperaci Dönitza. Niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne

Autorzy: 
Wojciech Witkowski

Praca Lawrence’a Petersona „Desperaci Dönitza. Niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne” należy do unikalnych na polskim rynku wydawniczym tytułów łączących temat wojny podwodnej i działań nieregularnych. W obrębie tej tematyki, Polscy czytelnicy mogli do tej pory zapoznać się jedynie z zeszytem „Komandosi głębin”, który ukazał się w ramach wydawnictwa AJ Press.

Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Handel ludźmi jako zjawisko to jedno z najpoważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla społeczności międzynarodowej. Postępujące procesy globalizacji tylko to zagrożenie potęgują, co powoduje silną potrzebę reakcji na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego poszczególnych państw oraz skuteczne egzekwowanie wypracowanych norm.

Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Major Michał Fiszer należy do grupy autorów, których nie trzeba czytelnikowi przedstawiać. Ten były pilot wojskowy należy dziś bowiem do grona najpopularniejszych telewizyjnych ekspertów wojskowych. Znany ze swych często kontrowersyjnych poglądów, zawsze popiera je nie tylko osobistym doświadczeniem, lecz także dogłębną wiedzą w tematyce bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy odnajdujemy w jego najnowszej książce.

Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

Autorzy: 
Dr Jacek Reginia - Zacharski

Wśród wielu opinii dotyczących ewolucji świata polityki - przede wszystkim, choć nie tylko – międzynarodowej, w ostatnim dziesięcioleciu na stałe gościć zaczęło różnie odmieniane pojęcie „hybrydowości”. Koresponduje ono z takimi określeniami, jak „świat poklasyczny”, „ponowoczesny”, czy wreszcie „powestfalski”. Nie wchodząc głębiej w debatę na temat słuszności tych ujęć, przyznać trzeba, że w ostatnim ćwierćwieczu istotnej erozji uległy klasyczne kanony pojęciowe i klasyfikacje stosowane w szeroko rozumianych naukach o polityce. Dotyczy to procesów w polityce i, w tym samym stopniu uczestników stosunków międzynarodowych i polityki w ogóle.

Commonwealth na arenie międzynarodowej

Autorzy: 
Robert Czulda

Książka Andrzeja Polusa to jedna z nielicznych prac polskich autorów, która w sposób całościowy i dokładny przybliża Czytelnikowi działania Wspólnoty Narodów, będącą jedną z najdłużej funkcjonujących na arenie międzynarodowej organizacją.

Książka stanowi prezentację Wspólnoty Narodów, jest analizą zmian w ramach jej struktury, zasadach funkcjonowania, roli i miejsca w systemie międzynarodowym. Jak stwierdził sam autor, największą trudnością, przed którą stanął, było wypośrodkowanie pomiędzy opisem przebiegu relacji mających miejsce na forum Wspólnoty Narodów a określeniem ich natury i analizą.

Wojna na Kaukazie 2008

Autorzy: 
dr Czesław Marcinkowski

Wojna 2008 roku na Kaukazie jest już historią. Nie rozwiązała żadnego problemu dla jakiego została przygotowana i zrealizowana. Kolejna sierpniowa rocznica wojny na Kaukazie w 2011 roku przeszła w zasadzie bez echa. Nawet analitycy i eksperci nie wykazali ochoty na dyskusję o tej wojnie. Dlatego pragnę przedstawić interesującą książkę rosyjskiego autora poświęconą opisowi i analizie wydarzeń sprzed trzech lat.

Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Rynek wydawniczy w naszym kraju nie jest szczególnie zasobny w prace poświęcone problemom współczesnej sztuki wojennej. Liczba tłumaczonych na język polski tytułów jest bardzo ograniczona, te najistotniejsze dla światowej refleksji nad wojną są wciąż dostępne jedynie w oryginale. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych co jakiś czas wydaje tłumaczenia pozycji poświęconych problemom współczesnej wojny. Wybór dokonywany przez PISM może czasem wzbudzać kontrowersje, niewątpliwie jednak jego działalność daje zadość zapotrzebowaniu. Tak jest w wypadku recenzowanej pracy generała sir Ruperta Smitha.

Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo – Wschodniej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Robert Czulda

Azja Południowo – Wschodnia, chociaż niezwykle ciekawa dla osób zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi, także w wymiarze bezpieczeństwa, ciągle zdaje się przegrywać z innymi obszarami zainteresowań badawczych – Ameryką, Bliskim Wschodem, Azją Centralną o Europie nie wspominając. Książka doktora Łukasza Fijałkowskiego jest doskonałą okazją, by szybko i przyjemnie nadrobić braki w wiedzy o tym regionie.

Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku

Autorzy: 
Dr Magdalena Rekść

Konflikty na Bałkanach z lat 90-tych XX wieku zainteresowały światową opinię publiczną, jak również środowiska akademickie, co zaowocowało wieloma publikacjami na ten temat, zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej. Badacze, reprezentujący różne dziedziny starali się wyjaśnić przyczyny rozlewu krwi w sercu, stojącej u progu ponowoczesności, Europy. Niestety, bardzo wielu z nich w swoich analizach nie potrafiło wyzbyć się emocjonalnego zaangażowania po jednej ze stron, co naturalnie rzutowało na charakter ich prac.

Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne w Europie. Studium ekonomiczno - prawne

Autorzy: 
Cezary Tomasz Szyjko
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Wyd. M.M., Warszawa 2011

Narastające problemy energetyczno-ekologiczne oraz fala rewolucji w Afryce Północnej w warunkach pogłębiania gospodarczych współzależności międzynarodowych są istotnymi czynnikami, które określają kierunki ewolucji bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Proces ten należy do najistotniejszych dla teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, gdyż bezpieczeństwo i jego poczucie ciągle jest najważniejszą wartością i egzystencjalną potrzebą działania ich uczestników.

Celem podjętej pracy jest kompleksowe przedstawienie wyzwań i problemów międzynarodowego bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego w Europie w XXI w. na przykładzie Unii Europejskiej. Zaopatrzenie w nośniki energii oraz jakość klimatu poszczególnych państw i regionów odgrywają pierwszoplanową rolę dla ich rozwoju i bezpieczeństwa. Ze względu na ścisły związek globalizacji z dynamicznym rozwojem gospodarki stanowi ono ważne wyzwanie dla międzynarodowego bezpieczeąstwa ekonomicznego w wymiarze globalnym i regionalnym. 

Timor Wschodni

Autorzy: 
Robert Czulda

O Timorze Wschodnim można zapewne powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, iż przyciąga uwagę opinii międzynarodowej. Przytaczając słowa autora – Łukasza Bonczola – należałoby powiedzieć, iż to miejsce, gdzie w powszechnym wyobrażeniu „kończy się cywilizacja, natomiast zaczynają barbarzyńcy, smoki i węże morskie”. To niewielkie państwo Archipelagu Malajskiego uzyskało rozgłos dopiero w 1999 roku, kiedy to mieszkańcy opowiedzieli się za niepodległością od Indonezji. „Sława” nie była jednak pozytywna – doszło do wspieranych przez indonezyjskie wojska pogromów ludności cywilnej. Konieczna stała się interwencja ONZ.

Bogactwo i nędza narodów

Autorzy: 
Michał Jarocki

Historia jest sztuką selekcjonowania przeszłych zdarzeń oraz nadawania im poszczególnych znaczeń. Jest to proces wyłuskiwania tego, co nas w pewien sposób zmieniło, ubodło, doświadczyło. Wbrew pozorom tworzenie historii poszczególnych osób bądź też państw nie jest łatwym zajęciem. Spośród tysięcy momentów trzeba wybrać te przełomowe i udowodnić, iż to one właśnie miały największy wpływ na bieg wydarzeń. Skoro jednak trudno jest zrealizować to na poziomie jednostkowym, czymże jest dokonanie tego w skali globalnej?

Zimna wojna. Historia podzielonego świata

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Zakończona 20 lat temu zimna wojna wciąż skrywa wiele niezwykle interesujących historii, nieujawnionych faktów i innych tego typu ciekawostek. 45-letni konflikt pomiędzy blokiem wschodnim skupionym wokół ZSRR, a zachodem prowadzonym przez Stany Zjednoczone na szczęście nigdy nie przemienił się w otwartą wojnę.

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

Autorzy: 
Przemysław Mandela

Problematyka dotycząca udziału armii słowackiej w kampanii wrześniowej 1939 roku jest często bagatelizowana przez polskich historyków i traktowana jedynie w kategoriach swego rodzaju ciekawostki, towarzyszącej rozważaniom na temat działań wojennych w Polsce we wrześniu i październiku 1939 roku. Poza pracami Zygmunta Czarnotty i Zbigniewa Moszumańskiego, publikowanych w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” czy informacjami zawartymi w świetnej, wznowionej w 2009 roku monografii Ryszarda Daleckiego „Armia ‘Karpaty’ w wojnie obronnej 1939 roku”, próżno było szukać pełniejszych opracowań z tej dziedziny, oscylujących zwłaszcza wokół militarnych aspektów całego zagadnienia. Nieco lepiej sytuacja przedstawiała się w sferze politycznej, w której obowiązkowymi pozycjami były prace prof. Ewy Orlof oraz dra Mateusza Gniazdowskiego. Brakowało jednak na polskim rynku wydawniczym publikacji, mogącej ująć całość problemu zarówno w kwestii militarnej jak również politycznej.

Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością

Autorzy: 
Julia Gliwinska-Kotynia

Najnowsza książka Andrzeja de Lazari pod tytułem „Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością” jest zbiorem artykułów łódzkiego historyka idei dotyczących szeroko pojętej tematyki rosyjskiej. Na uwagę zasługuje wstęp, w którym autor przedstawia swoją genealogię, podkreślając swe korzenie rosyjskie. Jest to celowy zabieg literacki, mający na celu pokazanie czytelnikowi, iż tematyka poruszana w książce nie jest autorowi obca. Andrzej de Lazari identyfikuje się z rosyjskością i otwarcie o tym mówi. Nierzadko naraża się tym samym na krytykę we własnej ojczyźnie, gdyż Rosjanie i wszystko co wiąże się z rosyjskością jest odbierane w Polsce negatywnie, na podstawie zakorzenionych w polskiej kulturze stereotypów.

Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej

Autorzy: 
Paweł Luty

Nakładem Instytut Globalizacji ukazała się książka Eamonna Butlera pt. „Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej”, która pierwotnie została wydana przez londyński Instytut Spraw Ekonomicznych. Pomimo nieimponującej ilości stron, jest to tom o ogromnej wartości merytorycznej.

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i UE

Autorzy: 
Stanisław Bieleń

Polityka zagraniczna to coraz istotniejszy element aktywności każdego państwa, także Polski. Mimo tego, prac traktujących holistycznie o tej kluczowej i bardzo skomplikowanej, bo wielowątkowej, materii w polskiej literaturze nie ma zbyt wielu. Tę istotną lukę starają się zapełnić autorzy pracy „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej” (Wyd. Difin 2010) pod redakcją profesora Stanisława Bielenia, uznanego eksperta od stosunków międzynarodowych, głównie od problematyki tożsamości i polityki zagranicznej.

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa

Autorzy: 
Krzysztof Liedel | Recenzja Robert Czulda
Warszawa 2010, Wydawnictwo Difin
 
Doktor Krzysztof Liedel należy do tych autorów, których specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dla osób, które dopiero zaczynają interesować się tematyką, wystarczy wspomnieć, że dr Liedel to jeden z najbardziej cenionych polskich ekspertów w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Swoje doświadczenie zbierał między innymi w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym (Stany Zjednoczone) oraz w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym MSWiA, którego był naczelnikiem. Obecnie to uznany wykładowca Collegium Civitas.
 
Najnowsza książka K. Liedela, wydana przez warszawskie wydawnictwo Difin, nosi tytuł „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa”. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich Autor stara się umiejscowić zagadnienie terroryzmu w kontekście międzynarodowym rozpoczynając od współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Przedstawia również wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny oraz wyznaczniki tego zjawiska jako zagrożenia o charakterze asymetrycznym.
 

Geopolityka Śródziemnomorza

Autorzy: 
Paweł Luty
Yves Lacoste w pracy pt. „Geopolityka Śródziemnomorza” dokonuje wnikliwej analizy sytuacji geopolitycznej regionu Morza Śródziemnego oraz nakreśla historyczny szkic pozwalający zrozumieć dziejące się na naszych oczach wydarzenia. Dla każdego, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi jest to lektura obowiązkowa.
 

"Państwo Katar. Gospodarka - Polityka - Kultura"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Katarzyna Górak - Sosnowska, Robert Czulda (red.)
Łódź 2009 (Wyd. Ibidem)
 
Katar wyróżnia się na tle pozostałych państw Zatoki Perskiej z kilku powodów. Po pierwsze, stawia na rozwój gazownictwa, które uznane jest za przyszłość rynku energetycznego. Celem strategicznym Kataru jest uzyskanie pozycji dominującego eksportera tego surowca na świecie. Drugim powodem jest sfera polityki. Pomimo niewielkiego rozmiaru, Katar wypracował sobie pozycję mediatora w sporach bliskowschodnich osiągając jednocześnie bezpieczną pozycję na arenie regionalnej i globalnej. Kolejnym wyróżnikiem jest stacja telewizyjna Al-Dżazira, która urosła do medium światowej marki. Zasadniczą rolę w rozwoju kraju odgrywa emir Kataru – Szajch Hamada Ibn Chalifa Al Saniego – który należy do najmłodszych, a zarazem najbardziej postępowych władców w regionie.
Jego małżonka Szajcha Muza bint al-Misnad angażuje się w działalność kulturalną i społeczną, rozwijając zasoby ludzie emiratu. To przede wszystkim im Katar zawdzięcza dalekowzroczną politykę, która nastawiona jest na stopniowe przekształcenie go w nowoczesne państwo.
 

"Bezpieczeństwo energetyczne - implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego (zarys problemu)"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Tomasz Wojciech Kaźmierczak
W pracy podjęto próbę syntetycznego przedstawienia problemu bezpieczeństwa energetycznego. Poza kwestiami teoretycznymi autor poddaje analizie praktyczną stronę realizacji zabezpieczenia w Polsce dostaw jednego z surowców o znaczeniu strategicznym – gazu ziemnego. Z uwagi na to, iż głównym dostawcą tego paliwa na polski rynek jest Rosja, dokładniejszym badaniom poddano nowy model prowadzenia rosyjskiej polityki zagranicznej - oparty na wykorzystywaniu znaczenia nośników energii. Wiele miejsca także poświęcono wykazaniu nieprawidłowości wśród działających w sektorze gazowym spółek rosyjskich oraz polskich. Przedstawiono w zarysie różne możliwości zdywersyfikowania dostaw gazu ziemnego do Polski i określono prawdopodobieństwo ich urzeczywistnienia. Opracowanie obejmuje swym zasięgiem okres od początku lat 90. XX wieku do wydarzeń bieżących wykraczających poza pierwszy kwartał 2007 roku. Cezura początkowa jest uzasadniona z dwóch powodów. Po pierwsze przed upadkiem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władze nie zajmowały się zagadnieniem bezpieczeństwa energetycznego.
 

"Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Frédéric Martel
Wydawnictwo akademickie Dialog, Warszawa 2008

Frédéric Martel jest francuskim pisarzem i socjologiem, ale ma w dorobku zawodowym także działalność polityczną- był między innymi doradcą ds. kultury premiera Michela Rocarda. W książce „Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych” patrzy na Amerykę z właściwą Europejczykowi ambiwalencją: poczucie wyższości kulturowej miesza się tu z zachwytem nad oryginalnością i skutecznością amerykańskiego „systemu kulturalnego”. Z jednej strony od początku zaznacza, że poznanie tego systemu ma nam, Europejczykom pomóc w bardziej skutecznej obronie rodzimych kultur przed amerykańską dominacją. Z drugiej, z pasją opisuje różnorodność kulturalną za oceanem, ostrzega przed antyamerykanizmem i zbyt powierzchownym, choć nadal dominującym w Europie, postrzeganiem amerykańskiej kultury wyłącznie przez pryzmat masowych produktów artystycznych spod znaku Hollywood czy Broadwayu.

Globalizacja korzystna dla wszystkich

Autorzy: 
Konrad Rajca
W dyskusjach na temat globalizacji nieustannie słyszymy o pogłębiających się różnicach w bogactwie między biednymi państwami Południa a bogatą Północą, o zwiększaniu się biedy na świecie oraz o wyzysku państw biednych przez międzynarodowe koncerny. Można nawet usłyszeć, miłą dla marksistowskiego ucha śpiewkę, że przyczyną biedy państw Trzeciego Świata jest bogactwo Zachodu. Fakty wyglądają jednak zupełnie inaczej.

Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001-2009

Robert Czulda
Akademia Obrony Narodowej, 2010
 
Książka napisana przystępnym dla kazdego czytelnika językiem nie skupia się wyłącznie na problemie terroryzmu, lecz podejmuje szereg zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa z okresu prezydentury Georga W. Busha. 

 

Reklama