Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Minister Spraw Zagranicznych RP

Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych RP

 

Wynikające z Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

 
 • Utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą.
 • Współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą.
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą.
 • Ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
 • Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w dziale spraw zagranicznych, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów
Realizacja polityki Rady Ministrów i koordynacja jej wykonywania przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.
 • W celu realizacji zadań, współdziałanie z innymi członkami Rady Ministrów, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.
 

 Wynikające z Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów

 
 • Uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w dziale spraw zagranicznych, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.
 • Realizacja polityki Rady Ministrów.
 • Reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie.
 • Udział w posiedzeniach Rady Ministrów.
 • Kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek.
 • Przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.
 

Wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

 
 • Kierowanie działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne.
 • Dysponowanie częścią 45 budżetu państwa
 • Kierowanie i nadzór nad Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Instytutem Zachodnim - Instytutem Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, misjami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi i instytutami polskimi.
 • Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej przed międzynarodowymi organami kontroli przestrzegania praw człowieka.
 

Białoruska misja polsko - niemieckich dyplomatów

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
Spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką, Ministrem Spraw Zagranicznych Siarhiejem Martynauem, a także z szefem administracji prezydenta Białorusi - Uładzimirem Makiejem i wszystkimi  kandydatami na urząd prezydencki – tak przedstawiał się plan wizyty w Mińsku szefów dyplomacji Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Guido Westerwellego. Ministrowie spotkali się również z Andżeliką Orechwo ze Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze.

Expose Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w 2009 r.

Autorzy: 
MSZ
Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

Expose Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. Adama Daniela Rotfelda

Autorzy: 
MSZ
Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu 21 stycznia 2005 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. Adama Daniela Rotfelda 

Expose Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza

Autorzy: 
MSZ
Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza.
 

News Polityka Zagraniczna

Minister Spraw Zagranicznych RP

Reklama