Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Dyplomacja | Definicja i wprowadzenie

 

Dyplomacja:

Oficjalna działalność państw, uprawnionych organów realizujących cele i bieżące zadania polityki zagranicznej państwa oraz zapewniających ochronę praw i interesów państwa i jego obywateli.
 
Funkcje dyplomacji wychodzą poza zakres stosunków bilateralnych. Przedstawicielstwo dyplomacji reprezentuje państwo wysyłające w organizacjach międzynarodowych na konferencje, utrzymuje kontakty różnego typu z dyplomatami. Funkcja ochronna polega na otaczaniu opieką i udzielaniu pomocy obywatelom swego państwa; turystom, delegacjom itp. Prowadzi rokowania i dialogi w różnych kwestiach, przeprowadzenia rozmów sondażowych. Funkcja informacyjna - może uzyskać potrzebne informacje poprzez kontakty osobiste, lekturę prasy, publikacje, audycje radiowe i TV, funkcja ta wymaga odróżniania pozorów od rzeczywistości, dokonywanie analizy a następnie syntezy informacji.
 
Powstała wraz z pojawieniem się państw. Słowo to pochodzi od greckiego diploma - tabliczki, które wręczano posłom potwierdzając ich pełnomocnictwa. W XVIII wieku Europa zachodnia pojęcie dyplomacji to synonim działalności państwa w dziedzinie stosunków zagranicznych. Ta taktyka działania państwa polega na wyszukiwaniu optymalnych rozwiazań i realizacji przyjętych założeń strategicznych. Dyplomacją określa się oficjalną działalność uprzywilejowanych organów realizujących cele i bieżące zadania polityki państwa i obywateli. Jest jednym z instrumentów polityki zagranicznej, ma wszechstronne zastosowanie, wywiera wpływ na kierunek i charakter stosunków w różnych dziedzinach w szerokim zakresie. Dyplomacja to także zespół metod charakterystycznych dla tej działalności, zawieranie umów międzynarodowych. Początkowo dyplomacja polegała na misjach doraźnych, które powoływano do konkretnych działań. Stała misja pod koniec średniowiecza, a w połowie XVIII w były powszechne. Rozszerzeniu ulegały funkcje od ceremonialnych, negocjacyjnych, obserwacyjnych. Rozważano sprawy wojny, pokoju, utrzymanie równowagi sił, bezpieczeństwa, handlu. Dyplomacje konferencyjne od kongresu wiedeńskiego w 1648. XIX w. powstawały odrębne centralne organy msz skupiające wszystkie uprawnienia związane z prowadzeniem oficjalnych stosunków międzynarodowych. Współcześnie dyplomacja musi uwzględniać inne warunki, duża ilość państw, organizacji międzynarodowych.
 

Reklama