Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne w Europie. Studium ekonomiczno - prawne

Autorzy: 
Cezary Tomasz Szyjko
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Wyd. M.M., Warszawa 2011

Narastające problemy energetyczno-ekologiczne oraz fala rewolucji w Afryce Północnej w warunkach pogłębiania gospodarczych współzależności międzynarodowych są istotnymi czynnikami, które określają kierunki ewolucji bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Proces ten należy do najistotniejszych dla teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, gdyż bezpieczeństwo i jego poczucie ciągle jest najważniejszą wartością i egzystencjalną potrzebą działania ich uczestników.

Celem podjętej pracy jest kompleksowe przedstawienie wyzwań i problemów międzynarodowego bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego w Europie w XXI w. na przykładzie Unii Europejskiej. Zaopatrzenie w nośniki energii oraz jakość klimatu poszczególnych państw i regionów odgrywają pierwszoplanową rolę dla ich rozwoju i bezpieczeństwa. Ze względu na ścisły związek globalizacji z dynamicznym rozwojem gospodarki stanowi ono ważne wyzwanie dla międzynarodowego bezpieczeąstwa ekonomicznego w wymiarze globalnym i regionalnym. 

W książce autor analizuje zagrożenia i wyzwania dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego, różne spojrzenia na tę problematykę w poszczególnych krajach europejskich. Przedstawia trzy kluczowe podejścia do tej problematyki: geopolityczne (skupione na dywersyfikacji), liberalne (związane z budową jednolitego rynku energetycznego) oraz alternatywne (zakładające stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych ku źródłom odnawialnym).

Praca jest próbą szerszego ujęcia problemów warunkujących w sposób ekonomiczno- polityczny kwestie bezpieczeństwa europejskiego w świetle obowiązującego ustawodawstwa UE. Badanie tych problemów podejmowane jest głównie z perspektywy euro-atlantyckiej. Stąd też w pracy znalazły się także kwestie związane z militarnym bezpieczeństwem europejskim, jak m.in. rola NATO i Europejskiej Polityki Obronnej oraz znaczenie gazu łupkowego i energii atomowej dla Polski.
Podręcznik uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.
 

Tags:

Reklama