Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Wręczycka

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, pod. red. Zofii Ratajczak to jedna z najnowszych publikacji poświęconych temu zjawisku. W kraju, gdzie, jak wynika z danych GUS za 2011 rok, pond 3,5 miliona osób prowadzi własną działalność gospodarczą, publikacje związane z tym tematem mogą liczyć na duże zainteresowanie odbiorców.

     Niewątpliwym atutem wspomnianej pracy jest podjęcie inteteresującego społecznie i socjologicznie zagadnienia psychologicznych aspektów przedsiębiorczości. Rozróżnienie tych dwóch pojęć – oddaje naturę badanego zjawiska, będącego w równym stopniu przedmiotem akademickich rozważań, co fenomenem w życiu gospodarczym Polski po 1989 roku.
    Opis cech charakterologicznych osób przedsiębiorczych czy też analiza mechanizmów psychologicznych, którym podlegają nie jest najczęściej komentowanym aspektem przedsiębiorczości. Traktowana z jednej strony jako panaceum na skutki uboczne transformacji i przemian globalizacyjnych: bezrobocie, gwałtowny wzrost liczby absolwentów wyższych uczelni, wkroczenie na rynek pracy tzw. generacji Y, z drugiej - jako wyznacznik nowoczesnego stylu życia i postępu abstrahuje od rozważań nad psychologią na rzecz dyskusji o realiach ekonomicznych i kompetencjach twardych.
    Omawiana publikacja nie traktuje jednak o przedsiębiorczości wyłącznie w odniesieniu do „pracy na własny rachunek”. Już na wstępie zostają wyjaśnione możliwe nieporozumienia związane z terminem przedsiębiorczość. Pojęcie to może być bowiem rozumiane jako dobór skutecznych strategii kierowania swoim życiem („przedsiębiorczość życiowa”), zaradność, innowacyjność w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów na szczeblu menedżerskim, prowadzenie działalności gospodarczej. Przywołane przykłady nie wyczerpują obszernego katalogu znaczeń przedsiębiorczości, którą zdaniem Autorów opracowania można ogólnie zdefiniować jako wszelkie formy działań człowieka mające na celu przyniesienie określonego zysku, niekoniecznie w formie finansowej.
     Publikacja składa się z 12 rozdziałów o charakterze teoretyczno-badawczym. Zagadnienie przedsiębiorczości analizowane jest w kontekście wyników badań i teorii z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, ekonomii i zarządzania. Dobór koncepcji naukowych, na tle których omawiana jest przedsiębiorczość uwzględnia perspektywę rozwoju idei, stąd odwołania zarówno do Tomasza z Akwinu, dwudziestowiecznych fenomenologów, jak i współczesnych teorii gender czy makroekonomii. Interdyscyplinarny charakter opracowania odpowiada wieloznaczności opisywanego zjawiska, którego różne poziomy nieustannie się przenikając, tworzą dynamiczną sieć wzajemnych powiązań.
     Większość spośród Autorów nie kryje swojej fascynacji analizowanym tematem. Przedsiębiorczość z całym bogactwem swoich znaczeń postrzegana jest przez nich jako klucz do osobistego rozwoju, spełnienia, szczęścia i pomyślności społecznej. Jej znaczenie w życiu jednostki okazuje się porównywalne ze zdrowiem czy edukacją, stąd postulaty wychowywania dzieci i młodzieży w duchu przedsiębiorczości.
   Dodatnie wartościowanie omawianego zagadnienia opiera się na kryterium etycznym – działalność nosząca znamiona przedsiębiorczości, lecz niezgodna z prawem i normami pożycia społecznego jest piętnowana i określana mianem „pseudoprzedsiębiorczości”.
     W przeważającej większości artykułów tworzących publikację – kierowaną do szerokiego kręgu odbiorców – udaje się zachować równowagę między wymogami stylu naukowego, a przekazaniem treści w sposób przystępny także dla czytelników niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Zaskakuje in minus, niedbale wykonana korekta językowa i nagminnie pojawiające się drobne błędy ortograficzne i gramatyczne.
     Liczne oblicza przedsiębiorczości ukazane w kontekście różnorodnych form ludzkiej aktywności i gwałtownie zmieniającego się świata, stanowią o atrakcyjności omawianej pracy. Dzięki szerokiemu wachlarzowi koncepcji naukowych opisujących zagadnienie z wielu punktów widzenia praca wnosi istotny wkład w rozważania dotyczące natury przedsiębiorczości i perspektyw jej rozwoju.

Ratajczak, Z. (red.), (2012). Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s.240.
 

Tags:

Reklama