Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna według expose Ministra Spraw Zagranicznych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja

W kwietniu 2015 roku szef polskiej dyplomacji – Grzegorz Schetyna przedstawił główne założenia polskiej polityki zagranicznej. W swoim wystąpieniu Minister podkreślił, że Polska polityka zagraniczna nie jest tylko polityką narodową, ale wiarygodnym i silnym głosem kształtującym Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Działania Rzeczypospolitej Polskiej cechują się konsekwencją w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju, jak również zdolnością szybkiego reagowania na zmiany w środowisku międzynarodowym. W swoim wystąpieniu Schetyna zaznacza, że kluczową kwestią dla Polski i Europy jest zapewnienie bezpieczeństwa, a najważniejszym instrumentem jest NATO. Zwiększenie liczebności sił, poprawa efektywności struktur dowodzenia, stworzenie sił natychmiastowego reagowania, poprawa zdolności sił zbrojnych państw sojuszniczych do współdziałania w warunkach kryzysowych, rozwój infrastruktury - to cele społeczności międzynarodowej istotne z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa w Europie i na świecie. W tym kontekście Polska będzie zwiększać swoją rolę w NATO angażując się w Siły Natychmiastowego Reagowania i reformę Sił Odpowiedzi NATO. Ważna kwestią jest również zwiększenie nakładów finansowych na obronność.
Polska do 2022 roku w ramach realizacji Planu Modernizacji Sił Zbrojnych wyda na zbrojenia ponad 130 mld złotych.

W odniesieniu do konfliktu ukraińskiego – Minister oświadcza, że Polska jest gotowa by wspierać władze na Ukrainie w przeprowadzaniu reform, a wdrożenie od stycznia 2016 roku zapisów Umowy Stowarzyszeniowej i Porozumienia o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu (AA/DCFTA) pomiędzy Unię Europejską a Ukrainą jest priorytetem RP.
Polska jest również gotowa do udzielenia kredytu rządowego dla Ukrainy, w wysokości 100 mln euro. Podejmowane są działania w zakresie polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży oraz rozwoju instytucji zajmujących się zwalczaniem korupcji. W 2015 roku polskie MSZ planuje przekazać dodatkowej fundusze na działania pomocowe dla Ukrainy. „Suwerenne, demokratyczna, proeuropejska i dostatnia Ukraina jest elementem polskiej racji stanu” - oznajmia.
Zbliżający się Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze będzie okazją do kontynuowania współpracy państwa i podjęcia nowych inicjatyw.

W kolejnej części swojego przemówienia Grzegorz Schetyna odniósł się do relacji z Federacją Rosyjską. Ostatnio zauważa się ochłodzenia stosunków z Rosją, jak również niepokojąca polityka Federacji wobec Ukrainy. Niepokojem napawa także odmowa prawa wjazdu Marszałkowi Senatu RP do Rosji, w celu wzięcia udziału w uroczystości pogrzebowej zabitego Borysa Niemcowa. Z drugiej jednak strony widoczne są także pozytywne aspekty współpracy polsko-rosyjskiej, takie jak: pomoc w ewakuacji polskich obywateli z Jemenu, czy możliwość godnego uczczenia 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Kolejnym wyzwaniem dla polskiej polityk zagranicznej pozostaje kwestia nielegalnej migracji z Południa, która z roku na rok jest coraz większa. Destabilizacja granic Unii Europejskiej jest zagrożeniem nie tylko dla Południa Europy, ale również dla Polski. Szczególnie niepokojący jest rozwój brutalnych form terroryzmu na gruncie ekstremizmu religijnego. „Państwo Islamskie stało się przyczyna ucieczki setek tysięcy ludzi z terenu konfliktu, który przybrał rozmiary klęski humanitarnej.”.Działania Polski w tym zakresie skupiały się zwłaszcza na pomocy humanitarnej w okresie od sierpnia 2014 do marca 2015.

W związku ze zmianami jakie zachodzą w świecie, tj. rosnącego znaczenia państw spoza europejskiego kręgu cywilizacyjnego, szef polskiej dyplomacji odniósł się również do roli Polski i jej aktywności poza Europą. Polska stoi bowiem przed ogromnym wyzwaniem w kontekście rosnącej roli Chin jako mocarstwa globalnego. Centrum świata przesuwa się ku Pacyfikowi. Polska musi dążyć do wzmocnienia pozaeuropejskiego wymiaru polityki zagranicznej, rozwijać współpracę handlową i inwestycyjną, jak również promować polską kulturę i dziedzictwo narodowe. Osiągnięcie tego celu wymaga skoncentrowania się na czterech dziedzinach: budowanie trwałych dwustronnych relacji z partnerami pozaeuropejskimi, rozwijanie współpracy z pozaeuropejskimi organizacjami regionalnymi, zwiększanie wpływu na politykę UE wobec państw Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Oceanii, oraz budowanie konsensusu w polskich środowiskach na rzecz priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Nasza uwaga powinna koncentrować się na rozwijaniu współpracy z Chinami, Republiką Korei, Japonią, Indonezją, Wietnamem, Singapurem, Malezją, Tajlandią, Filipinami. Polska podejmuje działania aby wspierać współprace między państwami Azji. W tym roku planowane jest posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego oraz III Łódzkie Forum Regionalne Polska-Chiny, w którym udział wezmą lokalne środowiska samorządowe i gospodarcze. Ważnym krokiem było otwarcie konsulatu generalnego w Czengdu. Zacieśnianie współpracy to również liczne dwustronne wizyty zorganizowane w ostatnich miesiącach, rozwijanie wymiany studentów, oraz współpracy z organizacjami regionalnymi.

Współpraca z Bliskim Wschodem i Afryką Północną jest kolejnym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Istotne staje się budowanie relacji gospodarczych z Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską, Izraelem, Nigerią, RPA, Angolą, Etiopią, Senegalem.
Jest to dla Polski duża szansa, ze względu na fakt, iż wiele państw Afryki odnotowuje wyraźny wzrost gospodarczy.

Kolejna cześć wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych dotyczyła współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska wysunęła kandydaturę na miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Polska może wnieść wiele cennego dla organizacji. RP jest idealnym miejscem do budowania porozumień między kulturami, a dialog międzykulturowy staje jest rozpoznawalnym elementem polskiej dyplomacji.

Mówiąc o współpracy z Zachodem, stwierdził, że dzięki członkostwu w Unii Europejskiej jesteśmy w najsilniejszym ugrupowaniu gospodarczym i politycznym świata, a Polska jest ważnym ogniwem ładu euroatlantyckiego. Dodał, że reformy strukturalne pozwolą na przywrócenie stabilnego wzrostu gospodarczego, zachwianego w wyniku kryzysu ekonomicznego. Wyzwaniem polskiej polityki zagranicznej jest obrona polskich przedsiębiorstw przed dyskryminacją na rynkach pracy w UE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym w państw członkowskich UE opowiadających się za dalszą dywersyfikacja kierunków importu gazu do Europy, poprzez rozwijanie współpracy z państwami Zatoki Perskiej, regionu Morza Kaspijskiego, Norwegii, czy Stanów Zjednoczonych.
Według Grzegorza Schetyny, Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych UE. Szczególnego znaczenie nabiera planowana umowa o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP). Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dokłada starań, aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Minister Schetyna poruszył również wątek współpracy polsko-niemieckiej, podkreślając, że Niemcy są głównym partnerem Polski. Uznał, że ważnym forum współpracy pozostaje Trójką Weimarski. Dialog z Francją utrzymywany będzie między innymi poprzez realizację Programu Współpracy na lata 2014-2019.

Na zakończenie swojego wystąpienia Szef MSZ podkreślił, że istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej jest wspieranie Polonii na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Rodaków, który w ostatnich latach wyjechali do państw Unii Europejskiej.
 

Reklama