Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i UE

Autorzy: 
Stanisław Bieleń

Polityka zagraniczna to coraz istotniejszy element aktywności każdego państwa, także Polski. Mimo tego, prac traktujących holistycznie o tej kluczowej i bardzo skomplikowanej, bo wielowątkowej, materii w polskiej literaturze nie ma zbyt wielu. Tę istotną lukę starają się zapełnić autorzy pracy „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej” (Wyd. Difin 2010) pod redakcją profesora Stanisława Bielenia, uznanego eksperta od stosunków międzynarodowych, głównie od problematyki tożsamości i polityki zagranicznej.

To właśnie pod jego redakcją powstała praca będąca owocem badań statutowych, prowadzonych w 2009 roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Książka zawiera jednak artykuły grupy dużo szerszej niż tylko eksperci z wymienionego ośrodka. Wśród autorów wymienić można takie uznane autorytety jak profesor Stanisław Parzymies, profesor Konstanty A. Wojtaszczyk, profesor Ryszard Zięba, profesor Janusz Symonides, profesor Bolesław Balcerowicz, profesor Jacek Czuputowicz czy doktor Marek Madej. Trudno znaleźć inną publikację, w której swoje artykuły publikowało równie wielu znamienitych autorów, znanych chyba wszystkim studentom nauk politycznych i stosunków międzynarodowych w Polsce.

Jak zaznaczyli sami twórcy, w badaniach zwracano szczególną uwagę na procesy identyfikacyjne zarówno jeśli chodzi o interesy, jak i pozycję Polski w stosunkach międzynarodowych. W efekcie została podjęta, naszym zdaniem skuteczna, próba diagnozy dotychczasowych osiągnięć i niepowodzeń polskiej polityki zagranicznej ostatnich lat. Dużą wagę starano się przyłożyć do obiektywizmu, cechy koniecznej podczas prowadzenia badań naukowych, ale też niestety często lekceważonej. Polityka zagraniczna, jak i w praktyce każdy inny element aktywności politycznej, niejednokrotnie pozostaje pod wpływem partykularnych interesów. Tym cenniejsza wydaje się być niniejsza praca.

Książka składa się z 23 artykułów o różnej tematyce, podzielonych na cztery części (tożsamość Polski w stosunkach międzynarodowych, problemy adaptacyjne polityki zagranicznej Polski po akcesji do struktur zachodnich, czynniki wpływające na decyzje w polityce zagranicznej Polski, kierunki i wyzwania polityki zagranicznej Polski). Większość artykułów koncentruje się na problematyce albo europejskiej, albo transatlantyckiej. Nie jest to jednak zarzut pod adresem pracy, bowiem – jak słusznie zauważyli autorzy – Polskę charakteryzuje przestrzenna ograniczoność zasięgu interesów i zdolności do prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej. Innymi słowy, większość naszych interesów ogranicza się do kontynentu europejskiego – albo w wymiarze zachodnim (Unia Europejska), albo wschodnim (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja). Mimo tego, nie zabrakło artykułów traktujących o polskiej polityce względem takich regionów jak Afryka, Ameryka Południowa czy Azja.

Autorzy postawili tezę, która nie jest zbyt odkrywcza, ale niewątpliwie trudno odmówić jej racji – Polska ma szansę stać się zwornikiem Europy Wschodniej i Zachodniej. Leży bowiem na linii łączącej państwa, wokół których rozgrywała się w przeszłości większość konfliktów europejskich. Obecnie spory zostały w większości wygaszone i zastąpione współpracą. Nasza przez wieki negatywna pozycja geopolityczna teraz stać się może naszym wielkim atutem. Wiele jednak zależy właśnie od polityki zagranicznej Polski, która stoi przed zadaniem redefinicji własnych interesów narodowych, co stanowi efekt głęboko zmieniającego się systemu stosunków międzynarodowych. Do tego procesu zaliczyć należy nie tylko nowe role mocarstw (Indie, Chiny, Rosja), ale nową pozycję Polski, która weszła w struktury Unii Europejskiej, a wcześniej NATO.

Niewątpliwie niniejsza praca, ze względu na szeroki wachlarz podjętych zagadnień, omawianych przez najbardziej wpływowych i uznanych polskich ekspertów, stanowi interesujący i trudny do pominięcia wkład w dyskusję o polskiej polityce zagranicznej ostatnich lat. Niniejsza książka, mająca słuszne aspiracje być czymś więcej niż tylko systematyzacją wiedzy i przypomnieniem już zaistniałych faktów, powinna być traktowana jako obowiązkowa lektura dla wszystkich tych osób, które chcą poznać możliwie dogłębnie międzynarodową aktywność naszego państwa.

ISBN: 978-83-7641-321-1
Data wydania: 2010
Liczba stron/format: 450/B5
Okładka: miękka
Wydawnictwo: Difin

Spis treści:

CZĘŚĆ I. Tożsamość Polski w stosunkach międzynarodowych

ROZDZIAŁ 1. Sukcesy i porażki w budowaniu zachodniej tożsamości Polski
Stanisław Parzymies
ROZDZIAŁ 2. W poszukiwaniu polskiej tożsamości w Unii Europejskiej
Konstanty Adam Wojtaszczyk
ROZDZIAŁ 3. Bariery polskiej tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej
Kazimierz Łastawski
ROZDZIAŁ 4. Poszukiwanie międzynarodowej roli dla Polski – konceptualizacja roli państwa „średniej rangi”
Ryszard Zięba
ROZDZIAŁ 5. Polityka zagraniczna Polski a ład międzynarodowy
Janusz Symonides

CZĘŚĆ II. Problemy adaptacyjne polityki zagranicznej Polski po akcesji do struktur zachodnich

ROZDZIAŁ 6. Polska wobec wyzwań globalnego rozwoju
Włodzimierz Anioł
ROZDZIAŁ 7. Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Bolesław Balcerowicz
ROZDZIAŁ 8. Innowacyjność i kreatywność Polski w Unii Europejskiej
Katarzyna Kołodziejczyk
ROZDZIAŁ 9. Aksjologiczne założenia polityki zagranicznej Polski
Franciszek Gołembski

CZĘŚĆ III. Czynniki wpływające na decyzje w polityce zagranicznej Polski

ROZDZIAŁ 10. Spory kompetencyjne między organami władzy państwowej w sferze polityki zagranicznej Polski
Artur Nowak-Far
ROZDZIAŁ 11. Rola ideologii i partii politycznych w procesie formułowania polityki zagranicznej Polski
Krzysztof Zuba
ROZDZIAŁ 12. Rola środowisk eksperckich w procesach decyzyjnych polityki zagranicznej Polski
Jacek Czaputowicz
ROZDZIAŁ 13. Problemy profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej
Bogusław W. Zaleski
ROZDZIAŁ 14. Prasa a polityka zagraniczna
Marek Ostrowski
CZĘŚĆ IV. Kierunki i wyzwania polityki zagranicznej Polski

ROZDZIAŁ 15. Niemcy partnerem Polski w Unii Europejskiej – między wspólnotą interesów a wspólnotą sporów

Stanisław Sulowski
ROZDZIAŁ 16. Polska między Niemcami a Rosją – determinizm czy pluralizm geopolityczny?
Stanisław Bieleń
ROZDZIAŁ 17. Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?
Andrzej Szeptycki
ROZDZIAŁ 18. Promocja kultury i wizerunku Polski w świecie
Grażyna Michałowska
ROZDZIAŁ 19. Polska w walce z terroryzmem międzynarodowym
Marek Madej
ROZDZIAŁ 20. Polityka Polski wobec państw azjatyckich
Jan Rowiński, Paweł Milewski
ROZDZIAŁ 21. Polityka Polski wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu
Stanisław Pawlak
ROZDZIAŁ 22. Polityka Polski wobec państw afrykańskich
Wiesław Lizak
ROZDZIAŁ 23. Polityka Polski wobec państw Ameryki Łacińskiej
Marcin F. Gawrycki
 

Tags:

Reklama