Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Międzynarodowa Kariera w ONZ

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Jeżeli myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby pracować w strukturach ONZ, teraz macie szansę – od czerwca do września będzie trwał nabór w ramach programu dla młodych profesjonalistów Young Professional Programme (YPP), który ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku konkurs jest organizowany dla obywateli ponad 60 państw, w tym także dla obywateli Polski.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu w jednej z wymienionych dziedzin: administracja, kwestie humanitarne, informacja publiczna, statystyka.
Do udziału w egzaminie mogą przystąpić osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i nie przekraczają 32 lat. Kandydaci muszą posiadać minimum dyplom licencjata (lub równoważny) kierunku związanego z administracją, sprawami humanitarnymi, informacją publiczną lub statystyką oraz płynnie władać językiem angielskim lub francuskim.

Proces rekrutacyjny trwa do września 2014 r. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny odbędzie się w grudniu 2014 r. w centrum egzaminacyjnym w Warszawie. Kandydaci, którzy pomyślnie zakończą etap pierwszy, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w jednej z głównych siedzib ONZ.
Przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne. Koszt podróży na część ustną egzaminu pokrywa ONZ.
Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają propozycję pracy na stanowisku profesjonalisty (P-1 lub P-2) w Sekretariacie ONZ lub w jednej z misji pokojowych.
Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się na stronie ONZ: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US.

* Magdalena Mariankowska jest doradcą w Delegaturze Unii Europejskiej w Nowym Jorku. Koordynuje stanowiska państw członkowskich przy określaniu wspólnych stanowisk Unii na forum ONZ. Była jednym z czterech unijnych negocjatorów przy negocjacjach dotyczących dwuletniego budżetu ONZ na lata 2014-15.
 

Reklama