Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Handel ludźmi jako zjawisko to jedno z najpoważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla społeczności międzynarodowej. Postępujące procesy globalizacji tylko to zagrożenie potęgują, co powoduje silną potrzebę reakcji na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego poszczególnych państw oraz skuteczne egzekwowanie wypracowanych norm.

Książka dr Justyny Jurewicz z Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Łódzki) to pogłębiona monografia dotykająca przedstawionego wyżej problemu. Na wstępie należy jednak zauważyć, że jest to wydawnictwo typowo naukowe, mogące być trudne w odbiorze dla części czytelników (hermetyczny prawniczy język, niełatwy temat), co jednak w żadnym stopniu nie przekreśla wysokiej wartości poznawczej tej pozycji.

Książka podzielona jest na dwie główne części, tj. analizę regulacji polskiego prawa karnego oraz – co jest chyba największą zaletą książki – przegląd regulacji prawa międzynarodowego (w tym europejskiego prawa regionalnego – system Rady Europy, jak i prawo UE) dotyczących handlu ludźmi oraz zjawisk pokrewnych (tortury, poniżające traktowanie, przestępczość zorganizowana, praca przymusowa, niewolnictwo (seksualne), czy problem eksploatacji prostytucji), które występują bardzo często obok procederu handlu ludźmi i są z nim ściśle związane (nie możemy mówić jednak w tym przypadku o tożsamości pojęć). Za ciekawe dopełnienie całości rozważań, z pewnością można uznać rozdział podejmujący zagadnienie handlu ludźmi w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych, który ilustruje rozwój nie tylko międzynarodowego prawa karnego w aspekcie indywidualnej (prawnokarnej) odpowiedzialności sprawcy, ale także kwestii odpowiedzialności państwa za bezprawne zachowania na płaszczyźnie prawa międzynarodowego.

Jak sama Autorka podkreśla, celem jej pracy było zbadanie „możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców handlu ludźmi”, co znalazło swój wyraz w przeprowadzonej analizie poszczególnych regulacji prawa międzynarodowego w kontekście polskiego prawa karnego. Wypada się tylko zgodzić z tak postawioną tezą, która zakłada realne wykorzystanie całego instrumentarium prawnego jako mechanizmu zwalczania zjawiska handlu ludźmi – na etapie prewencji oraz reakcji.

 Niewątpliwie zaletą publikacji jest przegląd regulacji krajowych i ponadnarodowych także w ujęciu historycznym, co pokazuje ewolucję prawa w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz dopasowanie go do zmieniającej się rzeczywistości. Autorka podkreśla także wagę problemu handlu kobietami i dziećmi oraz określenie tych grup jako szczególnie wrażliwych w przedmiocie przewodniego tematu monografii.

Podsumowując, książka dr Justyny Jurewicz jest bardzo wartościową publikacją dotyczącą zjawiska handlu ludźmi, opartą o bogate materiały źródłowe (cenieni, krajowi i międzynarodowi, autorzy literatury przedmiotu), która niewątpliwie będzie pozycją interesującą zwłaszcza dla osób zajmujących się – zawodowo oraz naukowo - międzynarodowym prawem karnym. Hermetyczny język oraz trudny w odbiorze temat w pewien naturalny sposób zawężają krąg potencjalnych czytelników, choć z pewnością, fakt ten nie może to zaważyć na końcowej, niezwykle wysokiej ocenie omawianej monografii.

Justyna Jurewicz – doktor nauk prawnych, Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego (Zakład Międzynarodowego Prawa Karnego) na Wydziale Prawa i Administracji (Uniwersytet Łódzki).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce i rok wydania: Łódź 2011
Stron: 424
ISBN: 978-83-7525-576-8

Reklama