Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Rafał Andrzej Smentek

Podstawowe koncepcje polityki zagranicznej Rosji i jej priorytety

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Federacja Rosyjska, ze względu na swój potencjał demograficzny, ekonomiczny i polityczny, jest państwem odgrywającym w Europie niezwykle ważną rolę i aspirującym do roli mocarstwowej na kontynencie i na świecie. Znaczne powiązania na wielu płaszczyznach, pomiędzy Rosją i pozostałymi państwami europejskimi sprawiają, że nie sposób jest przejść obok polityki zagranicznej naszego wschodniego sąsiada obojętnie.

Kryteria mierzenia sukcesu interwencji humanitarnej i jego determinanty

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

ONZ, NATO i Unia Europejska są organizacjami, które w ramach swojej działalności przeprowadzają interwencje militarne w celu ochrony praw człowieka na danym terenie. W nauce o stosunkach międzynarodowych zazwyczaj nazywa się je interwencjami humanitarnymi. Mogą być one postrzegane jako zbrojna napaść obcych państw na suwerenne terytorium, przez co często poddawane są one ostrej krytyce. Niemniej przyjmuje się, że czasem występują odpowiednie przesłanki, które dają do niej prawo (więcej: http://www.stosunki.pl/?q=content/prawo-do-interwencji-humanitarnych). Samo wkroczenie wojsk międzynarodowych nie rozwiązuje jednak problemu, bowiem zawsze otrzymują one mandat na z góry określony czas, po upływie którego wycofują się z regionu. Przyjmuje się, że sytuacja jaka potem zapanuje, rozpatrywana jest w kategoriach sukcesu lub porażki.

Rola UE jako aktora międzynarodowego

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Po zakończeniu „zimnej wojny” i upadku Związku Radzieckiego zasadniczo zmieniła się konstelacja sił na arenie międzynarodowej. Zniknął świat dwubiegunowy złożony z dwóch supermocarstw, a pojawiło się tylko jedno państwo, które mogło pretendować do tego miana – Stany Zjednoczone. Już w tamtym okresie pojawiły się głosy mówiące, iż należy zmienić swoją politykę obronną, by dostosować ją do nowych warunków. Jednocześnie zaczęto krytycznie patrzeć na USA jako jedyne supermocarstwo, co szczególnie widoczne było we Francji. Próbą wypracowania rozwiązania, które zadowoliłoby Europejczyków była koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI).

Turcja w obliczu polityki obronnej Unii Europejskiej

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Sprawa roli tego kraju w kontekście EPBiO jest niezwykle skomplikowana. Turcja jako oficjalny kraj kandydujący do członkostwa w UE, jest jednocześnie ważnym członkiem NATO, posiadającym prawo weta. Dodatkowo pełni ona niezwykle istotną rolę w polityce bliskowschodniej. Sprawę utrudnia dodatkowo fakt, że w Unii Europejskiej są już Grecja i Cypr.

Polityka zagraniczna Monako

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Księstwo Monako to drugie pod względem powierzchni najmniejsze państwo świata, kojarzone głównie z tamtejszą rodziną książęcą, kasynami i wyścigiem po ulicach Monte Carlo. Kiedy miałem niedawno okazję rozmawiać z przedstawicielem tego państwa odpowiedzialnym za kontakty z Niemcami, Austrią i Polską, spojrzałem na to państwo pod kątem jego polityki zagranicznej.

Monachium

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Monachium, które uzyskało prawa miejskie w 1158 roku, jest obecnie jednym z największych miast niemieckich, stolicą Bawarii i rejencji Górna Bawaria. Przez długi okres toczyła się rywalizacja pomiędzy Manachium, a Berlinem o prymat w Niemczech, co było oczywiście konsekwencją zmagań Wittelsbachów z Hohenzollernami nie tylko w sferze polityki, ale i kultury. Pewne tego echa są obecne do dziś, ponieważ Monachium jest przez niektórych złośliwie określane "największą wsią w Niemczech". 

Unijny debiut na morzach

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Atalanta to bohaterka mitologii greckiej, myśliwa i uczestniczka łowów kaledońskich, organizowanych przez króla Etolii w celu zabicia olbrzymiego odyńca siejącego spustoszenie w królestwie. Łowczyni podczas polowania jako pierwsza zadała cios dzikowi i walnie przyczyniła się do jego śmierci. Nic dziwnego, że właśnie jej imię wybrano na nazwę pierwszej operacji morskiej Unii Europejskiej, odbywającej się u wybrzeży Somalii. Piractwo można by porównać do dzikiego zwierza, a pozostałych myśliwych do innych jednostek operujących na wodach somalijskich. Po blisko dwóch latach misji można pokusić się o analizę, czy „łowy” były udane.

Euroarmia w natarciu

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Maximilian de Bethune Sully (1560 – 1641), minister finansów francuskiego króla Henryka IV w swoim dziele Memoires des sages et royales economies d´etaats kreślił projekt pokoju w Europie poprzez zabezpieczenie przed zatargami państw chrześcijańskich i mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów między nimi. Europa miał stać się federacją 15 państw o zrównoważonej sile zbrojnej i ściśle oznaczonymi granicami. Władzę zwierzchnią sprawować miała Rada Ogólna składająca się z delegatów z każdego państwa. Integralną częścią tej koncepcji było powołanie wspólnych europejskich sił zbrojnych złożonych z sił lądowych i morskich utrzymywanych ze wspólnego skarbu wojennego. Pomysł ten żywy jest do dzisiaj.
 

Reklama