Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Joanna Hanas

Wspólne wartości vs. interesy narodowe

Autorzy: 
Joanna Hanas

Unia Europejska z założenia jest tworem opierającym się na współpracy państw członkowskich. Od początku funkcjonowania tej organizacji państwa zrzeszone współdziałały dla osiągnięcia określonych celów, które ulegały zmianom wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi na arenie międzynarodowej. Początkowo założycielom ówczesnej Wspólnoty Europejskiej przyświecała idea utrzymania pokoju w Europie poprzez wyłączenie z kompetencji poszczególnych państw zarządzania takimi surowcami jak węgiel i stal, które miały strategiczne znaczenie podczas I i II wojny światowej. 

Unia Europejska- organizacja międzynarodowa czy quasi państwo?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Joanna Hanas

Wielu eurosceptyków zarzuca UE, iż jest tworem który trudno zdefiniować. Z pewnością określenie jej jako organizacji międzynarodowej nie oddaje w pełni charakteru tego podmiotu międzynarodowego. W doktrynie funkcjonuje określenie „organizacja o cechach ponadnarodowych”. Ten nadzwyczajny charakter UE determinuje m.in. wspólnotowy model współpracy integracyjnej między państwami członkowskimi. Ponadto przyjęto system głosowania większościowego, podczas gdy w klasycznych organizacjach międzynarodowych obowiązuje zasada jednomyślności. 

Droga Ukrainy do UE- kręta i wyboista…

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Joanna Hanas

Relacje na linii Kijów-Bruksela w ciągu ostatnich lat były bardzo skomplikowane. W dużej mierze spowodowane to było zmianami zachodzącymi na ukraińskiej scenie politycznej. W obliczu ostatnich zdarzeń wydawać by się mogło, że Ukraina ostatecznie wybrała kierunek proeuropejski. Zapewne przemawia za tym chociażby fakt podpisania politycznej części umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, co miało miejsce 21 marca b.r. na szczycie UE. Czy daje to jednak jakąkolwiek gwarancję na rozwój i wzmacnianie tej współpracy? 

Prawa Polaka pracującego na obczyźnie.

Autorzy: 
Joanna Hanas

Członkostwo Polski w UE wiąże się zarówno z pewnymi plusami jak i minusami. Przed przystąpieniem do tej organizacji międzynarodowej pojawiały liczne głosy sprzeciwu wśród Polaków. Główne argumenty jakie były przytaczane to przede wszystkim ograniczenie suwerenności państwa, konieczność podporządkowania polskich regulacji prawnych do porządku unijnego, obowiązek dostosowania się do woli „większości”. Pojawiały się również przesłanki ekonomiczne m.in. otwarcie rynku polskiego dla towarów i usług z innych państw członkowskich, które mogą okazać się zbyt konkurencyjne dla polskich firm czy też wzrost cen.

UE wymusi w Polsce małżeństwa homoseksualne?

Autorzy: 
Joanna Hanas

Swobodny przepływ osób jest to jedna z czterech fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki niej wszyscy obywatele UE oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się i osiedlać na terytorium UE. Swoboda ta obejmuje także członków rodziny obywatela UE. Podstawowym dokumentem regulującym swobodny przepływ osób jest dyrektywa 2004/38 PE i Rady, według której za członka rodziny należy uznać m. in. współmałżonka, ale także partnera z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego.

Reklama